Internetbaserat stöd och behandling för att förändra användningen av cannabis, marijuana eller hasch

Välkommen till Karolinska Institutets studie om Internetbaserade tjänster för förändring av cannabisanvändning

Detta är en forskningsstudie med syftet:

  • att undersöka vilka internetbaserade tjänster ska finnas tillgängliga för personer som önskar minska eller sluta med sin cannabisanvändning samt
  • att undersöka om en sådan tjänst kan hjälpa dig att förändra din användning av cannabis.

Vår förhoppning är att denna typ av tjänster i framtiden ska bidra till att öka tillgängligheten av professionellt stöd. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Ditt deltagande i studien är kostnadsfritt och kommer inte att påverka dina möjligheter till annan vård.

Vem kan delta?

Alla som är 16 år eller äldre, har tillgång till internet och har en regelbunden cannabisanvändning kan delta.

Hur går studien till?

  1. Om du vill delta ber vi dig läsa igenom informationen och texten ”Informerat samtycke” nedan. För att gå vidare i studien behöver du samtycka till deltagande i studien genom att trycka på knappen.
  2. Du kommer först att få besvara frågor om kön, ålder, födelseland, utbildningsgrad, sysselsättning, civilstånd, din boendesituation samt om ditt civilstånd. Sedan kommer du att besvara 20 frågor om dina cannabisvanor och fylla i en 7-dagarskalender där vi kommer att be dig fylla i vilka dagar, under de senaste veckan du har använt cannabis samt mängden cannabis som du har använt.
  3. Om dina cannabisvanor utifrån dina svar innebär risker kommer du att få besvara flera frågor om din eventuella användning av alkohol och andra droger samt om hur du mår. Detta brukar ta ca 15 minuter.
  4. Därefter kommer du att besvara frågor om internetbaserade tjänster för personer som vill minska eller sluta med sin cannabisanvändning.
  5. Efter ett tag kommer du att få tillgång till ett internetbaserat program för minskningen av cannabisanvändningen.
  6. Tre månader från och med att du går med i studien kommer vi att kontakta dig igen för att besvara frågor kring din cannabis och eventuell alkoholanvändning samt om hur du mår.

Informerat samtycke

Jag är intresserad av att delta i forskningsstudien och har förstått att de uppgifter jag lämnar på denna hemsida används i forskningssyfte. De uppgifter jag lämnar hanteras under sekretess (tystnadsplikt). Uppgifterna kommer att användas i forskningen, där ingen utomstående kommer att kunna koppla resultaten just till mig. När alla uppgifter sammanställts kommer ingen heller att kunna utläsa vad just jag har svarat eller vilka uppgifter som gäller just mig. All uppgiftshantering sker i enlighet med personuppgiftslagen(PuL)*. Jag förstår att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avsluta mitt deltagande när jag vill utan närmare förklaring. Jag är också införstådd med att jag kan ställa eventuella frågor till forskargruppen.

Ja, jag samtycker till att delta i studien 

 

Karolinska Institutet

Kontaktuppgifter till forskargruppen

Magnus Johansson, socionom, magnus.johansson@sll.se, tel. nr: 08-123 457 83 
Kristina Sinadinovic, Med dr, kristina.sinadinovic@ki.se, tel. nr: 08-123 457 35
Ulric Hermansson, socionom, Med dr, ulric.hermansson@ki.se, tel. nr: 08-123 457 96

Postadress: Kristina Sinadinovic Centrum för psykiatriforskning Norra Stationsgarat 69, 7 tr. 113 64 Stockholm

* Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi använder dem. Du har också rätt enligt 28§ PuL att rätta till eventuellt felaktiga personuppgifter om dig.

Personuppgiftsombud på Karolinska Institutet är Mats Gustavsson och nås genom att ringa på telefonnummer 08-524 864 73.